Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z rozmaitych działań.

ZADANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych przeprowadzane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół, który zostaje oddany do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granic

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, jak leży granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Podstawą ustalenia przebiegu granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do właściwego terenowo PODGIK, a dokumenty doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę zgłasza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy ma miejsce wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną wykonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, wypracowany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak dzienniki pomiarów, protokoły, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja zostaje przekazana do Zasobu Państwowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych przygotowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do przydzielonego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero kiedy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości i miejsca położenia składników planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z danymi potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Ostatnią czynnością w pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą zostać zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z zaświadczeniem o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub możliwych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Zestaw dokumentacji wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Jeżeli w trakcie weryfikacji nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnim obowiązkiem geodety jest umieszczenie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.