Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu niezbędne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma właściwą formę i nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.