Prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie musi zaświadczyć w toku procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania oraz zarobki pokrywające utrzymanie. Nieozdowne jest także wykazanie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tym przypadku zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą również deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości wspólnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, zwłaszcza kiedy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju procesów warto zatrudnić dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W KWESTII OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zwykle dobrym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, jednak może także powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Ważna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie działania rodzice będą podejmować razem, a jakie osobno. W sferze porozumienia adwokat może dodać uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i porównywalnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To oznacza, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie daja rady sporządzić wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na bazie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sprawach można ubiegać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, gdy użyte uprzednio lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takim wypadku można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.