Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego aktu niezbędne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę i nie może być zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.